Information
Connect

Ai Auteursrecht Nederland: Wie Heeft de Rechten?

Updated on: mei 28, 2024
blank
Jump to section
2
3

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft nieuwe vragen opgeworpen over auteursrecht en eigendom van creatief werk in Nederland. Terwijl AI-systemen steeds beter in staat zijn om kunst, muziek, en teksten te genereren, blijft het onduidelijk wie de rechten over deze creaties bezit. Is het de ontwikkelaar van de AI, de gebruiker van de software, of wellicht de AI zelf? Deze onduidelijkheden maken het noodzakelijk om de bestaande juridische kaders onder de loep te nemen en te onderzoeken hoe ze zich verhouden tot AI-gegenereerde content. Bovendien worden er vraagtekens geplaatst bij de originaliteit en creativiteit van door AI gemaakte werken, wat cruciaal is voor het toekennen van auteursrechten.

1. Juridische Kaders voor AI en Auteursrecht in Nederland

De Nederlandse Auteurswet (Auteurswet) biedt de basis voor auteursrecht in Nederland. Hoewel deze wet oorspronkelijk niet is geschreven met AI in gedachten, biedt deze wel richtlijnen voor het omgaan met werken die door machines of computers zijn gemaakt.

Huidige Regelgeving

Volgens artikel 6 van de Auteurswet is de auteur van een werk de natuurlijke persoon die het heeft gecreëerd. Dit roept direct vragen op bij AI-gegenereerde werken, omdat hier vaak geen sprake is van een natuurlijke persoon die het werk direct creëert. In gevallen waar een machine of computer een werk creëert, wordt de persoon die de benodigde regelingen heeft getroffen voor het creëren van het werk beschouwd als de auteur. Dit betekent dat als een AI-systeem een werk genereert, de ontwikkelaar van het AI-systeem, of degene die de input heeft geleverd of de noodzakelijke regelingen heeft getroffen, als auteur kan worden aangemerkt.

Internationale Invloed

blank

De Europese Unie (EU) speelt een aanzienlijke rol in de vormgeving van het auteursrecht, ook in Nederland. De EU Copyright Directive (2019/790) moderniseert het EU-auteursrecht en geeft regels voor auteursrecht in de digitale interne markt. Artikel 5 van deze richtlijn stelt dat een werk dat door een AI-systeem is gegenereerd, auteursrechtelijke bescherming kan genieten als het voldoet aan de eisen van originaliteit en creativiteit. Deze richtlijn is door de lidstaten, waaronder Nederland, geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Andere relevante EU-regelgeving omvat de EU Database Directive (96/9/EC), die regels biedt voor de bescherming van databases, inclusief die welke door AI-systemen zijn gegenereerd. Hoewel de General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679) niet direct gerelateerd is aan auteursrecht, reguleert het wel de verwerking van persoonsgegevens, wat relevant kan zijn in de context van AI-gegenereerde content.

Recente Ontwikkelingen in Nederland

In 2020 publiceerde het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid een rapport over AI en auteursrecht. Dit rapport onderzocht de implicaties van AI-gegenereerde werken op het auteursrecht en concludeerde dat de huidige wetgeving flexibel genoeg is om AI-werken te accommoderen, maar dat verdere verduidelijking en richtlijnen nodig kunnen zijn.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de implicaties van AI op het auteursrecht te onderzoeken en te overwegen specifieke wetgeving voor AI-gegenereerde werken in te voeren. Het ministerie voert momenteel verder onderzoek uit naar dit onderwerp.

In 2022 werd de Auteurswet aangepast om een nieuwe uitzondering voor text- en datamining in te voeren. Deze uitzondering maakt het mogelijk om AI-systemen te gebruiken voor het analyseren en genereren van nieuwe werken op basis van bestaande auteursrechtelijk beschermde materialen.

Deze ontwikkelingen laten zien dat de Nederlandse overheid actief bezig is met het onderzoeken en aanpassen van de auteursrechtwetgeving om deze geschikt te houden voor de digitale tijdperk en de opkomst van AI.

2. Eigendom van AI-Gegenereerd Werk

blank

De vraag naar wie het auteursrecht bezit op AI-gegenereerde werken is complex en nog niet volledig beantwoord in de Nederlandse wetgeving. Zowel de ontwikkelaar van de AI als de gebruiker die de AI-systemen inzet, kunnen aanspraak maken op dit recht.

Huidige Juridische Context

In Nederland bepaalt de Auteurswet dat auteursrechtelijke bescherming wordt verleend aan originele literaire, wetenschappelijke of artistieke werken. De sleutelvraag is of AI-gegenereerde werken kunnen worden beschouwd als “origineel” en dus in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Volgens de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (EHJ) moet er een menselijke auteur betrokken zijn die creatieve keuzes maakt voor een werk om voor auteursrecht in aanmerking te komen. Dit betekent dat AI-gegenereerde werken, zonder menselijke tussenkomst, mogelijk niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Mogelijke Benaderingen voor Eigenaarschap

Omdat de Nederlandse wetgeving geen duidelijke richtlijnen biedt, zijn er verschillende benaderingen mogelijk voor het bepalen van het auteursrecht op AI-gegenereerde werken.

Ontwikkelaar van de AI: Een argument is dat de ontwikkelaar van de AI, die de algoritmen heeft ontworpen en ontwikkeld, als de auteur moet worden beschouwd. De ontwikkelaar heeft immers de tools gecreëerd die de creatie van het werk mogelijk maken.

Gebruiker van de AI: Een ander argument is dat de gebruiker van de AI, die de input en parameters voor de creatie van het werk heeft verstrekt, als de auteur moet worden beschouwd. De gebruiker heeft immers creatieve keuzes gemaakt bij het selecteren van de input en parameters.

Juridische Precedenten en Ethiek

Hoewel er nog geen specifieke uitspraken zijn in Nederland, kunnen we lering trekken uit enkele Europese uitspraken en ethische discussies.

Infopaq Case: In de Infopaq-zaak oordeelde het EHJ dat er een menselijke auteur nodig is om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dit impliceert dat AI-gegenereerde werken zonder menselijke tussenkomst geen auteursrechtelijke bescherming genieten.

Ethische Implicaties: Het debat over eigendom van AI-gegenereerde werken roept ook ethische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de creaties van een AI-systeem? En hoe moeten we omgaan met situaties waarin AI-systemen werken creëren die economische waarde hebben?

Toekomstige Ontwikkelingen

Er zijn in Nederland op dit moment geen specifieke juridische beslissingen over eigendom en auteursrecht van AI-gegenereerde creaties. Echter, er zijn wel initiatieven en discussies gaande om de juridische implicaties van AI te onderzoeken.

Initiatieven:

 • Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een werkgroep opgericht om de juridische implicaties van AI te verkennen, inclusief intellectuele eigendomsrechten.
 • Het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Studies (NIAS) organiseert conferenties en workshops over AI en auteursrecht.

Verwachtingen: Het is waarschijnlijk dat toekomstige ontwikkelingen op Europees niveau invloed zullen hebben op de Nederlandse aanpak. De EU-richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor AI-gegenereerde werken.

In een wereld waarin AI steeds meer creatieve en economische waarde genereert, is het noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen over auteursrecht en eigendom. Totdat er specifieke wetgeving of jurisprudentie is, blijft het echter onzeker wie precies het auteursrecht bezit op AI-gegenereerde werken.

3. Recente Ontwikkelingen en Rechtszaken

In 2020 deed de Hoge Raad in Nederland een belangrijke uitspraak over AI-gegenereerde afbeeldingen, met name deepfakes. De kern van de uitspraak was dat AI-gegenereerde afbeeldingen auteursrechtelijk beschermd kunnen worden, mits ze voldoen aan dezelfde criteria als werken die door mensen zijn gemaakt. Dit houdt in dat de afbeelding een originele creatie moet zijn en dat er creatieve keuzes zijn gemaakt in het productieproces.

Belangrijke Aspecten van de Uitspraak

 1. Originaliteit en Creatieve Keuzes: De Hoge Raad benadrukte dat voor auteursrechtelijke bescherming, de AI-afbeelding origineel moet zijn. Dit betekent dat het niet simpelweg een kopie van bestaand werk mag zijn. Bovendien moeten er creatieve keuzes zijn gemaakt, wat impliceert dat er een bepaalde mate van menselijk ingrijpen nodig is om de creatie van de AI te sturen.
 2. Implicaties voor Industrieën: Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor verschillende industrieën zoals reclame, kunst, en entertainment. Bedrijven in deze sectoren kunnen nu AI gebruiken om originele content te creëren die auteursrechtelijk beschermd is, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
 3. Menselijke Creativiteit: De uitspraak roept ook vragen op over de rol van menselijke creativiteit in het productieproces van AI-gegenereerde werken. Moet er altijd een mens betrokken zijn om auteursrecht te claimen, of kan een AI-systeem zelf als ‘auteur’ worden beschouwd? Deze vraag blijft onderwerp van debat en toekomstige rechtspraak zal hierin meer duidelijkheid moeten brengen.

Gevolgen en Toekomstige Zorgen

De uitspraak van de Hoge Raad is een belangrijke stap in het erkennen van de rol van AI in creatieve processen. Er zijn echter ook zorgen over hoe deze technologie in de toekomst zal worden gereguleerd. Bijvoorbeeld, hoe zit het met de ethische implicaties van deepfakes die worden gebruikt voor misleidende doeleinden?

Andere Relevante Rechtszaken

Naast de uitspraak over AI-gegenereerde afbeeldingen zijn er ook andere recente rechtszaken die de relatie tussen AI en auteursrecht verder hebben verkend:

 1. AI-Gegenereerde Muziek: In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, werd in de zaak Amper Music v. Matt McFarland geoordeeld dat AI-gegenereerde muziek auteursrechtelijk beschermd kan worden, maar alleen als de AI als hulpmiddel diende voor een menselijke maker. In tegenstelling tot deze uitspraak, oordeelde een Franse rechtbank in de zaak Flow Machines v. French National Center for Scientific Research dat AI-muziek, zelfs zonder menselijke input, beschermd kan worden.
 2. Internationale Invloeden: Deze internationale uitspraken kunnen invloed hebben op toekomstige Nederlandse rechtszaken en wetgevingsinitiatieven. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen om te begrijpen hoe het juridische landschap rondom AI-gegenereerde werken zich wereldwijd vormt.

Onderzoeksprojecten en Initiatieven

Verschillende onderzoeksprojecten en initiatieven zijn momenteel bezig met de verkenning van de juridische implicaties van AI-gegenereerde werken. Enkele noemenswaardige projecten zijn:

 1. Institute for Information Law (IVIR): Het IVIR aan de Universiteit van Amsterdam voert projecten uit zoals ‘AI en Creativiteit‘, die de juridische en ethische implicaties van AI-gegenereerde werken onderzoeken.
 2. Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO): NWO financiert projecten zoals ‘AI-Gegenereerde Werken en Auteursrecht’, die een kader proberen te ontwikkelen voor het begrijpen van de juridische status van AI-gegenereerde content.
 3. Horizon 2020 Programma van de Europese Unie: Dit programma financiert ook onderzoek naar AI en auteursrecht, zoals het ‘AI4Law’ project, dat zich richt op de juridische implicaties van AI-gegenereerde werken.

Deze projectresultaten zullen ongetwijfeld waardevolle inzichten bieden voor beleidsmakers en juristen, en kunnen bijdragen aan een meer duidelijk en toepasselijk juridisch kader voor AI in Nederland.

4. Praktische Stappen voor Bescherming van AI-Content

blank

Het beschermen van AI-gegenereerde content in Nederland vereist enkele specifieke stappen. Hoewel de huidige regelgeving nog niet volledig is afgestemd op AI-gecreëerde werken, kunnen de bestaande auteursrechtprocedures worden gevolgd.

Stap 1: Bepaal het type werk

Allereerst moet je vaststellen welk type werk is gegenereerd door de AI. Dit kan een literair werk, een kunstwerk of een muziekstuk zijn. Het nauwkeurig identificeren van het soort werk helpt bij de verdere stappen van registratie en bescherming.

Stap 2: Identificeer de auteur

Het vaststellen van wie als auteur wordt beschouwd, is cruciaal. Dit kan de persoon zijn die de AI heeft ontwikkeld, de persoon die de AI heeft getraind, of de eigenaar van de AI. Dit is een belangrijk punt, aangezien de auteursrechtelijke bescherming normaliter aan de maker van het werk wordt toegekend.

Stap 3: Voldoe aan de originaliteitseis

Een werk moet voldoen aan de originaliteitseis om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Dit betekent dat het werk het resultaat moet zijn van de intellectuele inspanning van de auteur en een bepaald niveau van originaliteit moet hebben. Voor AI-gegenereerde werken kan dit een grijs gebied zijn, dus zorg ervoor dat je documentatie hebt die de originaliteit ondersteunt.

Stap 4: Registreer het werk

Hoewel registratie niet verplicht is, biedt het juridische zekerheid in geval van geschillen. Je kunt AI-gegenereerde werken registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) of de Nederlandse Auteursrechtbureau (Stichting de Thuiskopie).

Registratieproces bij BOIP of Stichting de Thuiskopie:

 1. Voorbereiding: Verzamel alle informatie en documentatie over het AI-gecreëerde werk.
 2. Aanmelding: Dien een aanvraag in via de officiële website van BOIP of Stichting de Thuiskopie.
 3. Verklaring: Geef een duidelijke verklaring over de creatie en de betrokkenheid van de AI.
 4. Bewijsstukken: Voeg eventueel bewijsstukken toe die de originaliteit en de creatie door de AI ondersteunen.
 5. Betaling: Betaal de vereiste registratiekosten.

Stap 5: Bewaar documenten

Houd gedetailleerde aantekeningen bij van het creatieproces, inclusief de output van de AI, de ingevoerde gegevens en eventuele menselijke betrokkenheid. Deze documentatie kan van onschatbare waarde zijn bij juridische geschillen of bij de handhaving van auteursrechten.

Praktische Tips voor Effectieve Bescherming

 • Documenteer alles: Zorg voor gedetailleerde documentatie van elke stap in het creatieproces.
 • Gebruik auteursrechtvermeldingen: Plaats een copyright notice (bijv. © [Jaar] [Naam auteur]) op het werk.
 • Gebruik licentieovereenkomsten: Controleer en beperk hoe het AI-gegeneerde werk wordt gebruikt en verspreid.
 • Blijf op de hoogte: Volg de laatste juridische ontwikkelingen en wijzigingen in de auteurswetgeving met betrekking tot AI-gegenereerde content.

Door deze stappen te volgen, kun je effectief auteursrechtelijke bescherming krijgen voor AI-gegenereerde werken in Nederland en juridische zekerheid krijgen over jouw intellectuele eigendommen.

Conclusie

Hoewel AI creativiteit en innovatie bevordert, brengt het ook nieuwe juridische uitdagingen met zich mee. Zo zijn er vragen over wie als auteur en eigenaar van een AI-gegenereerd werk moet worden beschouwd en of deze werken voldoen aan de vereisten van originaliteit en creativiteit. Bovendien moeten er duidelijke richtlijnen komen voor licenties en toestemming, transparantie en verantwoording, en de toepassing van eerlijke gebruiks- en uitzonderingsbepalingen. Om deze complexe vraagstukken aan te pakken, moeten Nederlandse auteursrechtwetten evolueren. Dit kan door het verduidelijken van eigendom, het bijwerken van de originaliteitsvereisten, en het ontwikkelen van nieuwe licentiemodellen. Het is cruciaal om op de hoogte te blijven van de laatste juridische ontwikkelingen en onderzoek om goed voorbereid te zijn op de toekomst van AI en auteursrecht.

blank
Camiel Bos
Camiel Bos, een ervaren designer en digitaal strateeg, belichaamt de perfecte mix van creativiteit, technische vaardigheid en ondernemerschap. Zijn benadering, die design met strategie en duurzaamheid verweeft, zet de standaard in effectieve digitale communicatie. Camiel gerbuikt methodes die hij toepast om innovatieve oplossingen te creëren die esthetisch, functioneel en milieubewust zijn, waarmee het zijn unieke waarde en visie in de spotlight zet.

Share this article

blank

Met ai een artikel schrijven

Schrijven met de hulp van AI is een trend die steeds populairder wordt. Recente ontwikkelingen hebben deze groei...
Digital marketing professional analyzing SEO strategies with futuristic holographic data visualizations surrounding him

SEO teksten laten schrijven

Laten we eerlijk zijn, online gevonden worden is als de moderne goudkoorts. SEO, of zoekmachineoptimalisatie, is...